loading...

Yeni qaydaya görə KSQ və BSQ hazırlanarkən nələrə diqqət yetirməliyik?

Qiymətləndirmə vasitələri 4 çətinlik dərəcəsi üzrə hazırlanır.

Ötən illərin təcürbəsi göstərir ki, qiymətləndirmə vasitələri hazırlannarkən əksər hallarda ancaq qapalı testlərdən istifadə edilməklə bir neçə fənn üzrə bir sual kitabçasının hazırlanması və onların BSQ-sinin eyni vaxtda keçirilməsi təcürbəsindən istifadə olunurdu. Düşünürür ki, hər fənn üzrə BSQ-nin ayrılıqda keçirilməsi daha uyğundur. Beləki əgər idaman zalında bir neçə fənn üzrə BSQ təşkil edilirsə bu halda siniflərin hər birində yalnız bir fəndən BSQ keçirilməsi məsləhətdir.

KSQ-lərin qiymətləndirmə vasitələri fən müəllimi tərəfindən hazırlanır. Bu baxımdan ümumi təhsil müsəssəsinin rəhbərliyi tərəfindən fənn müəllimləri ilə müvafiq işlərin aparılması (treninqlərin təşkil edilməsi, müvafiq ədəbiyyatların tapılması və.s) tövsiyyə olunur.

KSQ və BSQ hazırlanarkən çətinlik dərəcəsinə diqqət yetirilməlidir. Summativ qiymətləndirmə müxtəlif metod və texnikalardan istifadə oluna bilər: test, inşa, esse, imla, referat, təqdimat, lahiyə və.s. Bunlardan ən çox test üsulundan istifadə olunur. Test tapşırıqları hazırlanarkən həm qapalı həmdə açıq tapşırıqların qoyulması tövsüyyə olunur.Eyni zamanda tapşırığın mürəkkəblik səviyyəsi müəyyən amillərdən aslı ola bilər: fənn materialının mürəkkəbliyindən, istifadə olunan bacarıq və vərdişlərdən, təfəkkür prosesinin mürəkkəblik dərəcəsindən.

Sualların mürəkkəblik dərəcəsi aşağıdakı differensiallaşmış meyarlar üzrə müəyyənləşdirilə bilər.

I Nümunə: Tapşırıların ümumi sayı 20-dir və onlar səviyyələr üzrə aşağıdakı kimi paylanmışdır.

  • 1-ci səviyyənin tapşırıqlarının sayı -8 sual
  • 2-ci səviyyənin tapşırıqlarının sayı -6 sual
  • 3-cü səviyyənin tapşırıqlarının sayı -4 sual
  • 4-cü səviyyənin tapşırıqlarının sayı -2 sual

Bu halda səviyyələr üzrə hər tapşırığa verilən balları aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək olar:

1-ci səviyyənin hər tapşırığına verilən bal :2 bal +2 bal+ 2 bal +2 bal +3 bal+ 3 bal + 3 bal+ 3 bal = 20 bal

2-ci səviyyənin hər tapşırığına verilən bal: 5 bal + 5 bal + 5 bal + 5 bal + 5 bal + 5 bal = 30 bal

3-cü səviyyənin hər tapşırığına verilən bal: 7 bal + 7 bal + 8bal + 8 bal = 30 bal

4-cü səviyyənin hər tapşırığına verilən bal: 10 bal + 10 bal = 20 bal

Bu nümunədə hər tapşırığa verilən bal bir yanaşmanın nəticəsidir. Hər çətinlik səviyyəyə keçdikdə tapşırıqların sayının azalması və hər tapşırığa verilən balın artması məntiqə uyğundur.

Sual sayından aslı olaraq nümunə qiymətləndirmə cədvəli aşağıda göstərilmişdir:

6. 336 baxış

Bu haqda nə düşünürsən?